گواهینامه های IB

درباره گواهینامه های ما

به منظور کمک به ایجاد اعتبار به عنوان یک شریک و جذب چشمگیر مشتریان بالقوه، تیم طراحی ما یک گواهی ویژه جهت شراکت را آماده کرده است. این سند به عنوان مدرکی است که وابستگی شما به فارکس برتر را نشان داده و به شما تعدادی از مجوزها را می دهد :

حق ثبت حساب های مشتری برای مشتریان خودتان بر اساس درخواست آنها .

حق سپرده گذاری یا برداشت پول برای مشتریان شما در صورتی که قادر به انجام چنین کاری نیستند (برای مثال برخی ممکن است دسترسی به سیستم پرداخت نداشته باشند تا پول را به حساب خودشان واریزکنند.)

حق صدور کوپن ها برای پاداش هایی که معامله گران فعلی و بالقوه را تشویق می کنند.

حق برگزاری دوره های آموزشی فارکس از طرف فارکس برتر.

شما می توانید درخواست گواهی خود را با تماس با بخش مشارکت ما در partners@superforex.com دریافت کنید .شما در مورد وضعیت تقاضای خود مطلع خواهید شد. توجه داشته باشید که گواهینامه ها سه سال پس از تاریخ صادر شده معتبر هستند.